STANOVY

občanské sdružení COUNTRY COLAPS

 

Čl. 1.
Název a sídlo

Název:  COUNTRY COLAPS, občanské sdružení (dále jen „sdružení“)

Sídlo:    Arbesova 61, Pardubice - Ohrazenice 533 53

IČ:         7 0 8 4 1 6 3 2


Čl. 2
Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolným, politicky nezávislým sdružením, otevřeným pro všechny občany, kteří se chtějí podílet na vytváření ekonomické a materiální základny pro činnost sdružení

2. Sdružení je právnickou osobou.


Čl. 3
Cíl činnosti sdružení

1.Cílem sdružení je zejména tvořit veřejná Country a folková vystoupení a to

a) formou pořadatelskou

b) formou vlastní hudební produkce.

2. Součástí sdružení je hudební skupina Country colaps.

Čl. 4

Členství

 

1.      Členem sdružení mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2.      O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada sdružení.

3.      Členství vzniká dnem rozhodnutí valné hromady a registrací písemné přihlášky předsedou.

4.      Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením předsedovy sdružení,

b) úmrtím člena,

c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

d) zánikem sdružení.

5.      Dokladem členství je registrace písemné přihlášky předsedou.

 

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

 

1.      Člen sdružení má právo:

a) účast se na valné hromadě,

b) volit orgány sdružení,

c) být volen do orgánů sdružení,

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

 

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy sdružení,

b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

d) řídit se rozhodnutím valné hromady

Čl. 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
1. valná hromada,
2. výkonný výbor

Čl. 7

Valná hromada

 

1.      Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2.      Na valnou hromadu má přístup každý člen sdružení.

3.      Valnou hromadu svolává předseda, a to minimálně 30 dní před termínem konání.

4.      Valnou hromadu svolává předseda, a to:

a) podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

b) vždy,  když o to požádá nadpoloviční většina členů sdružení.

5.      Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,

b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení, zásady hospodaření s majetkem sdružení a roční závěrku hospodaření,

c) volí a odvolává výkonný výbor sdružení,

d) rozhoduje o přijetí nového a zrušení členství,

e) rozhoduje o zrušení sdružení.

6.      Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a minimálně jeden člen Výkonného výboru.

7.      Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné – v případě rovnosti hlasování rozhoduje hlas nejvýše postaveného. ( 1.předseda, 2.místopředseda, 3.hospodář)

8.      Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, považuje se při druhém
“neúspěšném“ svolání za usnášeníschopnou i bez nadpoloviční většiny členů.

 

Čl. 8

Výkonný výbor

 

 

1.      Výkonný výbor (dále jen výbor) je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

2.      Za členy výboru mohou být voleny jen členové sdružení starší 18-ti let a s dobou členství minimálně 12 měsíců.

3.      Výbor má 3 členy. Skládá se z předsedy,místopředsedy a hospodáře.

4.      Výbor svolává předseda – na schůzi výboru mají ostatní členové sdružení přístup jen na zvláštní pozvání výboru.

5.      Výbor zejména:

a) koordinuje činnost sdružení,

b) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

c) Je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které nejsou výslovně vyhrazeny valné hromadě (viz. čl. 7 ).

6.      Jménem výkonného výboru je oprávněn jednat předseda, v případě zastoupení místopředseda, hospodář, popř. jiná osoba pověřená výborem. Uvedení funkcionáři mohou jednat samostatně a nevyžaduje se jejich společné jednání.

7.      Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda, v případě zastoupení místopředseda nebo hospodář sdružení, popř. jiná osoba pověřená výborem.

8.      Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni všichni jeho členové.

9.      Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Čl. 9

Zásady hospodaření

 

1.      Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.      Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) členské příspěvky

c) dotace a granty,

d) příjmy a výnosy z vlastní činnosti,

3.      Za hospodaření sdružení odpovídá hospodář sdružení, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

 

Čl. 10

Zánik sdružení

 

1.      Sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2.      Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1.     Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

2.     Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

Tyto stanovy byly projednány a přijaty valnou hromadou dne 11.1.2008, nahrazují stanovy přijaté valnou hromadou dne 21.6.2000 a nabývají účinnosti dnem registrace ministerstvem vnitra České republiky 21.1.2008